Parishes

Mavady, St. Thomas Church

Parish: Mavady
Place Name: Mavady
Patron: St. Thomas
Parish Vicar: Rev. Fr. Mavelikunnel Joseph
Address: Mavady, Nedumkandam
Pin: 685 553
Phone: 04868232710