Parishes

Jog, St. Mary's Church

Parish: Jog
Place Name: Jog
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Pullukatt astian
Address: Jog, Shimoga