Parishes

Shimoga, St. Joseph Forane Church

Parish: Shimoga
Place Name: Shimoga
Parish Vicar: Allumpurath Francis
Address: Sagar Road, Shimoga
Pin: 577204
Phone: 08182256549, 255923