Parishes

Nagavally, Lourd Matha Church

Parish: Nagavally
Place Name: Nagavally
Patron: Lourdes Matha
Parish Vicar: Rev. Fr. Odackal ony
Address: Nagavally PO, Shimoga
Pin: 577421
Phone: 08186203034