Parishes

Santhigram, St. Joseph Church

Parish: Santhigram
Place Name: Santhigram
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Rev. Fr. Porimattathil eph
Address: Santhigram, Uppukandam
Pin: 685 510
Phone: 04868-276234