Parishes

Kogar, St Mary's Church

Parish: Kogar
Place Name: Kogar
Patron: St Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Odackal ony