Parishes

Manjalampuram, St. Antony's Church

Parish: Manjalampuram
Place Name: Manjalampuram
Patron: St. Antony
Parish Vicar: Rev. Fr. Keezharathil Thomas